NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

GIỜ GIAO DỊCH & THÔNG BÁO NGÀY LỄ

Xem giờ mở cửa và đóng cửa của các thị trường khác nhau và được thông báo về các ngày lễ sắp tới của ngân hàng.

GIỜ GIAO DỊCH

Trading hours refer to the regular trading session available for a specific market. These hours may vary between instruments, exchanges, and days of the week. For example, some markets can close early (half-day trading) on specific days, which can affect the timings when orders can be placed.

Ngoại hối

Báo giá Giao Dịch
thứ hai:
00:00 - 00:00
thứ hai:
00:05- 23:59
thứ ba:
00:00 - 00:00
thứ ba:
00:01- 23:59
thứ tư:
00:00 - 00:00
thứ tư:
00:01- 23:59
thứ năm:
00:00 - 00:00
thứ năm:
00:01- 23:59
thứ sáu:
00:00- 23:55
thứ sáu:
00:01- 23:55

VÀNG BẠC

Báo giá Giao Dịch
thứ hai:
01:00 - 00:00
thứ hai:
01:05- 23:59
thứ ba:
01:00 - 00:00
thứ ba:
01:01- 23:59
thứ tư:
01:00 - 00:00
thứ tư:
01:01- 23:59
thứ năm:
01:00 - 00:00
thứ năm:
01:01- 23:59
thứ sáu:
01:00- 23:55
thứ sáu:
01:01- 23:55

GIỜ VÀ THÔNG BÁO TRONG NGÀY LỄ

Vui lòng xem Giờ nghỉ lễ của Tập đoàn MultiBank để cập nhật về các ngày và phiên giao dịch có liên quan.

Công cụ thứ hai
16 Thg 01 2023
thứ sáu
20 Thg 01 2023
thứ hai
23 Thg 01 2023
thứ ba
24 Thg 01 2023
thứ tư
25 Thg 01 2023
thứ năm
26 Thg 01 2023
FX Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Metals Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Platinum Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Palladium Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
US Stocks Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Canadian Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HK Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đã đóng cửa Đã đóng cửa Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường
Paris Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
SPA Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AU Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
GER Stocks Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
LCOXX - Brent Oil Futures Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
NGXX - Natural Gas Futures Derivatives Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
CLXX - Crude Oil Futures Derivatives Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HGXX - Copper Futures Derivatives Đóng sớm 21:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UKOUSD - Brent Spot Oil Đóng sớm 21:15 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
USOUSD - Crude Spot Oil Đóng sớm 21:15 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
DAX30_XX - Indices Futures Derivatives Đóng sớm 23:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK100_XX - Indices Futures Derivatives Đóng sớm 23:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
WS30_XX, US500_XX, NAS100_XX - Indices Futures Derivatives Đóng sớm 22:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AUS200 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đóng sớm 23:00 Mở lại 08:10
DE30 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
UK100 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
AUS200 – Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
US30, US500, UT100 - Indices Cash Derivatives Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
ESP35 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
HK50 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Đóng sớm 21:00 Đã đóng cửa Đã đóng cửa Đã đóng cửa Mở lại 03:15
JP225 - Indices Cash Derivatives Đóng sớm 20:00 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
EUR50 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
CAC40 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
CHINA50 - Indices Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Đã đóng cửa Đã đóng cửa Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường
IND50 - Indinces Cash Derivatives Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
VIX_XX Đóng sớm 18:30 Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Corn Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Coffee Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Cocoa Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Soybean Đã đóng cửa Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
Cryptos Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường Giờ giao dịch bình thường
  • * Xin lưu ý rằng những thời gian được cung cấp có thể thay đổi.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những khoảng thời gian biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng mức chênh lệch trong các ngày lễ.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.
  • * Khách hàng vui lòng quản lý tài khoản và vị trí của mình trong giờ giao dịch của công ty như đã liệt kê ở trên.

FAQ

When does the U.S. market close?

In the U.S., the following holiday closures are in effect: New Year’s Day, Martin Luther King Jr. Day, Washington’s Birthday, Good Friday, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving, and Christmas.
There are partial holidays the day after Thanksgiving (Black Friday), and Christmas Eve. During those days, markets run from 9:30 AM - 1 PM. EST. In the U.S., when holidays fall on Saturdays, markets close on the Friday. When holidays are on Sundays, markets close on Monday.

Are the markets more volatile around holidays?
Is the stock market open 24 hours?
Is the forex market open 24 hours?
Is the crypto market open 24 hours?
Why are trading times important in the forex market?

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG
MULTIBANK cTRADER
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG