NGÀY HẾT HẠN CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách các ngày hết hạn sắp tới của CFD.

tháng 11 2021

NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
CFD BIỂU TƯỢNG CHỈ ĐÓNG VÀO NGÀY NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
WTI Crude Oil CLZ1 15/11/2021 16/11/2021
Natural Gas OTC NGZ1 22/11/2021 23/11/2021
Brent LCOF2 25/11/2021 26/11/2021
Gold Future GCZ1 24/11/2021 25/11/2021
Silver Future SIZ1 24/11/2021 25/11/2021
NGÀY MỞ GIAO DỊCH
CFD BIỂU TƯỢNG NGÀY MỞ GIAO DỊCH
WTI Crude Oil CLF2 15/11/2021
Natural Gas OTC NGF2 22/11/2021
Brent LCOG2 25/11/2021
Gold Future GCG2 24/11/2021
Silver Future SIH2 24/11/2021
  • * Xin lưu ý những ngày được cung cấp này có thể thay đổi.
  • * Chỉ được đóng là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
  • * Ngày Giao dịch Cuối cùng có nghĩa là ngày tất cả các vị thế sẽ được đóng.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong thời gian hết hạn.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.

BIỂU TƯỢNG

Ký hiệu MultiBank Group sử dụng định dạng sau: Mã gốc + Mã tháng + Chữ số cuối cùng của năm
Ví dụ: Dầu thô Brent Tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng ký hiệu LCOF0

MÃ THÁNG
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
Mar K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z

Liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng đa ngôn ngữ chuyên nghiệp 24/7 của chúng tôi.

gọi cho chúng tôi

EMAIL VN

GỌI LẠI

Make call phone phone Live chat Chat Chat
phone phone Whatsapp phone email phone Chat phone