NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

NGÀY HẾT HẠN CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách các ngày hết hạn sắp tới của CFD.

tháng 6 2022

NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
CFD BIỂU TƯỢNG CHỈ ĐÓNG VÀO NGÀY NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
USD Index USDINDEXM2 08/06/2022 09/06/2022
Mini Dow WS30_M2 14/06/2022 16/06/2022
DAX30 DAX30_M2 14/06/2022 16/06/2022
FTSE100 UK100_M2 14/06/2022 16/06/2022
E-mini S&P 500 US500_M2 14/06/2022 16/06/2022
E-mini Nasdaq NAS100_M2 14/06/2022 16/06/2022
WTI Crude Oil CLN2 15/06/2022 16/06/2022
NatGas NGN2 22/06/2022 23/06/2022
Silver Future SIN2 24/06/2022 27/06/2022
Brent LCOQ2 27/06/2022 28/06/2022
High Grade Copper Futures HGN2 27/06/2022 28/06/2022
NGÀY MỞ GIAO DỊCH
CFD BIỂU TƯỢNG NGÀY MỞ GIAO DỊCH
USD Index USDINDEXU2 08/06/2022
Mini Dow WS30_U2 14/06/2022
DAX30 DAX30_U2 14/06/2022
FTSE100 UK100_U2 14/06/2022
E-mini S&P 500 US500_U2 14/06/2022
E-mini Nasdaq NAS100_U2 14/06/2022
WTI Crude Oil CLQ2 15/06/2022
NatGas NGQ2 22/06/2022
Silver Future SIU2 24/06/2022
Brent LCOU2 27/06/2022
High Grade Copper Futures HGU2 27/06/2022
  • * Xin lưu ý những ngày được cung cấp này có thể thay đổi.
  • * Chỉ được đóng là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
  • * Ngày Giao dịch Cuối cùng có nghĩa là ngày tất cả các vị thế sẽ được đóng.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong thời gian hết hạn.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.

BIỂU TƯỢNG

Ký hiệu MultiBank Group sử dụng định dạng sau: Mã gốc + Mã tháng + Chữ số cuối cùng của năm
Ví dụ: Dầu thô Brent Tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng ký hiệu LCOF0

MÃ THÁNG
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
Mar K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG
MULTIBANK cTRADER
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG