NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

NGÀY HẾT HẠN CFD

Vui lòng xem bên dưới danh sách các ngày hết hạn sắp tới của CFD.

tháng 11 2022

NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
CFD BIỂU TƯỢNG CHỈ ĐÓNG VÀO NGÀY NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
WTI Crude Oil CLZ2 14/11/2022 15/11/2022
NatGas NGZ2 23/11/2022 24/11/2022
Silver Future SIZ2 24/11/2022 25/11/2022
Gold Future GCZ2 23/11/2022 24/11/2022
Copper Future HGZ2 16/11/2022 17/11/2022
Brent LCOF3 25/11/2022 28/11/2022
NGÀY MỞ GIAO DỊCH
CFD BIỂU TƯỢNG NGÀY MỞ GIAO DỊCH
WTI Crude Oil CLF3 14/11/2022
NatGas NGF3 23/11/2022
Silver Future SIH3 24/11/2022
Gold Future GCG3 23/11/2022
Copper Future HGH3 16/11/2022
Brent LCOG3 25/11/2022
  • * Xin lưu ý những ngày được cung cấp này có thể thay đổi.
  • * Chỉ được đóng là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
  • * Ngày Giao dịch Cuối cùng có nghĩa là ngày tất cả các vị thế sẽ được đóng.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong thời gian hết hạn.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.

BIỂU TƯỢNG

Ký hiệu MultiBank Group sử dụng định dạng sau: Mã gốc + Mã tháng + Chữ số cuối cùng của năm
Ví dụ: Dầu thô Brent Tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng ký hiệu LCOF0

MÃ THÁNG
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
May K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG
MULTIBANK cTRADER
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG