NHÀ MÔI GIỚI TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRỰC TUYẾN SỐ 1 THẾ GIỚI

NGÀY HẾT HẠN sản phẩm

Vui lòng xem bên dưới danh sách các ngày hết hạn sắp tới của sản phẩm.

tháng 3 2023

NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
sản phẩm BIỂU TƯỢNG CHỈ ĐÓNG VÀO NGÀY NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
USD Index USDINDEXH3 08/03/2023 09/03/2023
E-mini Nasdaq NAS100H3 15/03/2023 16/03/2023
Mini Dow WS30H3 15/03/2023 16/03/2023
FTSE100 UK100H3 15/03/2023 16/03/2023
E-mini S&P 500 US500H3 15/03/2023 16/03/2023
DAX30 DAX30H3 15/03/2023 16/03/2023
WTI Crude Oil CLJ3 16/03/2023 17/03/2023
Gold Future GCJ3 24/03/2023 27/03/2023
Brent LCOK3 28/03/2023 29/03/2023
NGÀY MỞ GIAO DỊCH
sản phẩm BIỂU TƯỢNG NGÀY MỞ GIAO DỊCH
USD Index USDINDEXM3 08/03/2023
E-mini Nasdaq NAS100M3 15/03/2023
Mini Dow WS30M3 15/03/2023
FTSE100 UK100M3 15/03/2023
E-mini S&P 500 US500M3 15/03/2023
DAX30 DAX30M3 15/03/2023
WTI Crude Oil CLK3 16/03/2023
Gold Future GCM3 24/03/2023
Brent LCOM3 28/03/2023
  • * Xin lưu ý những ngày được cung cấp này có thể thay đổi.
  • * Chỉ được đóng là khách hàng có thể đóng giao dịch nhưng không mở giao dịch mới.
  • * Ngày Giao dịch Cuối cùng có nghĩa là ngày tất cả các vị thế sẽ được đóng.
  • * Xin lưu ý rằng có thể có những giai đoạn biến động bất ngờ, tính thanh khoản thấp và một số LP sẽ tăng chênh lệch trong thời gian hết hạn.
  • * Ngày có thể thay đổi theo thị trường tương ứng.

BIỂU TƯỢNG

Ký hiệu MultiBank Group sử dụng định dạng sau: Mã gốc + Mã tháng + Chữ số cuối cùng của năm
Ví dụ: Dầu thô Brent Tháng 1 năm 2020 sẽ sử dụng ký hiệu LCOF0

MÃ THÁNG
Jan F
Feb G
Mar H
Apr J
May K
Jun M
Jul N
Aug Q
Sep U
Oct V
Nov X
Dec Z

CHỌN NƠI ĐẾN TIẾP THEO

TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG
MULTIBANK cTRADER
TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG