สมัครตอนนี้
background
กลับไปที่ Trading 101

Forex Trading: What are the Key Terms You Should Know?

แชร์ผ่าน:
linklinklinklinklink
Blog 101 Forexkeyterms M

Forex Trading: What are the Key Terms You Should Know?

Are you curious about the exciting world of foreign exchange trading? That's awesome! But before we dive in, let's get familiar with some essential terms that will help you confidently navigate the forex market. So, get comfortable, grab a drink, and let's dive into it.

Currency Pairs

In forex trading, you're not just trading one currency; you're trading pairs of currencies. These pairs consist of a base currency and a quote currency, such as EUR/USD or GBP/JPY. Understanding currency pairs is essential because they represent the relative value of one currency against another.

Pip

No, we're not talking about a tiny seed here! In forex, a pip stands for "percentage in point." It's the smallest unit by which a currency pair can change in value. Most currency pairs are quoted to four decimal places, so a one-pip movement is typically equivalent to 0.0001.

Bid and Ask Price

When you're trading forex, you'll encounter two prices: the bid price and the ask price. The bid price is the price at which you can sell the base currency, while the ask price is the price at which you can buy the base currency. The difference between the bid and ask price is known as the spread.

Leverage

Ah, leverage! It's like a financial superpower in forex trading. Leverage allows you to control a larger position in the market with a smaller amount of capital. For example, with a leverage of 1:500, you can control $50,000 worth of currency with just $100 in your account. But remember, while leverage can amplify profits, it can also increase losses, so use it wisely!

Margin

Margin is closely related to leverage. It refers to the amount of money you need to deposit in your trading account to open and maintain a position. It acts as collateral, allowing you to trade larger positions with leverage. Keep an eye on your margin level to avoid margin calls and potential account closure.

Stop Loss and Take Profit

These are powerful risk management tools. A stop loss order is an instruction to close a trade when the price reaches a certain level, limiting your potential losses. On the other hand, a take profit order is an instruction to close a trade when the price reaches a specific level of profit you're comfortable with. They help you set predefined exit points and stick to your trading strategy.

Technical Analysis

Think of technical analysis as the crystal ball of forex trading. It involves studying historical price charts, patterns, and indicators to predict future price movements. By analyzing trends, support and resistance levels, and various technical indicators, you can make more informed trading decisions.

Fundamental Analysis

While technical analysis focuses on charts and patterns, fundamental analysis dives into the world of economic news and events. It involves analyzing economic indicators, government policies, and global events that can impact financial markets. Keep an eye on things like interest rates, employment data, and geopolitical news to gauge market sentiment.

Now that you're armed with these basic forex terms, you're one step closer to becoming a savvy forex trader. Understanding currency pairs, pips, bid and ask prices, leverage, margin, stop loss and take profit orders, technical analysis, and fundamental analysis will give you a solid foundation in forex trading. Remember, practice makes perfect, so start with a demo account to hone your skills before risking real money. Keep learning, stay curious, and enjoy the exciting journey of forex trading!

Start your forex adventure with MultiBank Group and unlock a world of trading opportunities!

บทความที่เกี่ยวข้อง Trading 101 อ่านเพิ่มเติม

Blog 101 Stock Market Investing M
Jul 07, 2023
How to Get Started with Stock Market Investing?
อ่านเพิ่มเติม
Blog 101 Forex Basics M
Jul 07, 2023
What are the Forex Trading Basics?
อ่านเพิ่มเติม
Blog 101 Tip for Day Trading M
Jul 07, 2023
Essential Tips for Day Trading
อ่านเพิ่มเติม

เลือกจะไปที่ไหนต่อ

striped-background-card
ทำไมต้องเลือก MultiBank
ทำไมต้องเลือก MultiBank
striped-background-card
เงินทุนบัญชี
เงินทุนบัญชี
striped-background-card
สนับสนุน
สนับสนุน

ต้องการเริ่มต้น?

เข้าร่วม MultiBank Group
rocket
พวกเรายอมรับ:
ลิขสิทธิ์©: 2005-2024 MEX Group Worldwide Limited สงวนลิขสิทธิ์. MultiBank Group เป็นชื่อทางการค้าที่ลงทะเบียนของ MEX Group Worldwide Limited 200 Gloucester Road, Wan Chai, ฮ่องกง MultiBank Exchange เป็นชื่อการซื้อขายของ MultiBank Forex Exchange Corporation Incoraperated ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพร้อม บริษัท หมายเลข 3918038 MultiBankInternational Corporation กับ บริษัท หมายเลข 418653 และสำนักงานจดทะเบียนที่ Aiolou & Panagioti Diomidous 9 Katholiki, 3020, Limassol, Cyprus คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง: การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือสัญญาสำหรับความแตกต่างของอัตรากำไรขั้นต้นมีความเสี่ยงในระดับสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน มีความเป็นไปได้ที่คุณสามารถรักษาความสูญเสียเกินกว่าเงินฝากของคุณ โปรดดูคำเตือนความเสี่ยงเฉพาะสำหรับแต่ละหน่วยงานที่มีการควบคุมในระหว่างกระบวนการเปิดบัญชี